വിക്കിനിഘണ്ടുവിൽ 5,000 നിർവ്വചനങ്ങൾ


വിക്കിനിഘണ്ടു അഥവാ വിക്ഷണറിയിൽ (http://ml.wiktionary.org) 5,000 നിർവ്വചനങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നു.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *