ഒറാക്കിളും മൈ.എസ്.ക്യു.എല്ലും


ഒറാക്കിൾ സൺ മൈക്രോസിസ്റ്റംസിനെ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഏപ്രീലിലാണ് അതിന് അമേരിക്കൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ അനുവാദവും കിട്ടി, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തടസ്സമായിരിക്കുന്നത് യൂറോപ്പ്യൻ കമ്മീഷനാണ്.

പ്രശ്നമെന്തെന്നുവെച്ചാൽ സൺ മൈക്രോസിസ്റ്റത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് ലോകത്തിലേ ഏറ്റവും പ്രചാരം കൂടിയ ഡാറ്റാബേസ് സോഫ്റ്റ്വെയറായ മൈ.എസ്.ക്യു.എൽ. (MySQL) ഉള്ളത്. ഒറാക്കിളിന്റെ പ്രധാന ഉല്പന്നമായ ഒറാക്കിൾ ഡാറ്റാബേസിന് അതൊരു എതിരാളിയുമായിരുന്നു. ഒറാക്കിൾ സണ്ണിനെ വാങ്ങുന്നതോടെ സ്വാഭാവികമായും മൈ.എസ്.ക്യു.എല്ലും ഒറാക്കിളിന്റേതാകും, ഇവിടെ ലോകത്തിലെ നല്ലൊരു ഭാഗം സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ചിന്താഗതിക്കാരും കരുതുന്നത്, സ്വന്തമായികഴിഞ്ഞാൽ ഒറാക്കിൾ അവരുടെ ഒറാക്കിൾ ഡാറ്റാബേസിന്റെ അപ്രമാദിത്വം നിലനിർത്താൻ മൈ.എസ്.ക്യു.എല്ലിനെ നശിപ്പിച്ചേക്കുമോ എന്നാണ്, അതുപോലെ യൂറോപ്പ്യൻ കമ്മീഷനും ചിന്തിക്കുന്നു കൂടെ നിയമപരമായ മറ്റ് നൂലാമാലകളും. യൂറോപ്പിലെ പല പ്രാദേശിക ഗവണ്മെന്റും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പിന്തുണക്കുന്നവരാണ്. ഇതു സംബന്ധമായി കൂടുതൽ വായിക്കുവാൻ ഇവിടെയും ഇവിടെയും പോകാം.

മൈ.എസ്.ക്യു.എൽ നിലനിൽക്കില്ലേ?? അതോ ഒറാക്കിൾ അതിനെ…


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *