തെർമോക്കപ്പ്ൾ

ചൂട് അളക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് തെർമോക്കപ്പ്ൾ. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ലോഹസങ്കരങ്ങൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ലളിതമായ ഒരു ലോഹക്കഷ്ണമോ ദണ്ഡോ ആണിത്. ചൂടിന്റെ അളവനുസരിച്ച് ഇത് വളരെ ചെറിയ അളവിൽ വൈദ്യുതിയുണ്ടാക്കും. അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് നില ചൂടിന്‌ ആനുപാതികമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് നില അളന്ന് അതിൽ നിന്നും ചൂട് എത്രയാണ് എന്ന് കണക്കുകൂട്ടി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.പക്ഷെ തെർമോക്കപ്പ്ലിന്റെ വോട്ടേജ് നില നേരിട്ട് അളക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ല. കാരണം വളരെ ചെറിയ വോൾട്ടേജായിരിക്കും അത്. ഉദാഹരണം ഒരു K ടൈപ്പ് […]

PWM with STM8S

PWM is a great way to control brightness of LEDs, speed of motors, etc. Most microcontrollers including STM8S has built in ability to generate PWM signals. In this article I share simple code to generate PWM signal in STM8S microcontroller. However, I don’t write anything about PWM theory other than basic calculation to get required […]

Bootloader-less Programming Arduino Pro Mini

Recently I was creating a configurable timer circuit based Arduino Pro Mini. The circuit has a momentary push button which user can press to turn ON the device. The device will turn OFF itself once the time is elapsed. On starting, Arduino has to turn on a relay to get permanent connection to power source, […]

STM8S: Timer 2 with Overflow Interrupt

In previous post I showed how we can use Timer 2 as simple counter. In this post I am going to show how we can program to have interrupt when its value overflow. As simple experiment, we will toggle an LED in each second within the interrupt handler (also called ISR, Interrupt Service Routine).

STM8S: Use Timer 2 as Simple Counter to Blink LED (without Interrupt)

Timers inside MCUs are very useful and essential peripherals for timing applications. In this article I will show Timer 2 in an STM8S (specifically STM8S103F3) can be used to blink an LED.

Program STM8S Development Board with ST-Link v2

I successfully programmed development board having STM8S103F3P6. It is quite simple to make it blink LED. For me, it was second easiest after Arduino Uno to get started. I used SDCC as the C compiler, ST-Link v2 clone as programmer, and stm8flash to flash the binary file through ST-Link.

Program AVR Microcontroller with USBTinyISP and Eclipse IDE

In this post I will detail out how we can program an AVR microcontroller, specifically ATTiny13a, with USBTinyISP and Eclipse IDE in Linux environment. I am using Ubuntu 16.04 LTS. I hope it will work in other distributions with little or no modifications.

Program Arduino Pro Mini with CP2102 USB to TTL Coverter module

I like Arduino Pro Mini boards more than other Arduino boards. Mainly because of its minimalist design. But Arduino Pro Mini does not have built in USB interface to program it directly like we do in Arduino Uno. However we can program a Arduino Pro Mini easily using a cheap CP2102 USB to TTL converter […]