2016 ലെ കേരള അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഒരു മണ്ഡലത്തിലെ ഫലം

ഒരു മണ്ഡലത്തിലെ ഫലം പട്ടികയായും പൈ ചാർട്ടായും നൽകിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാം.

Published
Categorized as Data

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *