2016 കേരള അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം ശേഖരിക്കാനുപയോഗിച്ച പൈത്തൺ സ്ക്രിപ്റ്റ്


കഴിഞ്ഞ “2016 ലെ കേരള അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം” എന്ന പോസ്റ്റിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ശേഖരിക്കാനുപയോഗിച്ചെന്നു സൂചിപ്പിച്ച പൈത്തൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇവിടെ നൽകുന്നു. http://trend.kerala.gov.in/ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നുമാണ് ഇത് ഫലം ശേഖരിക്കുന്നത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഡാറ്റ ഫയലുകൾ ഇതിനകം തന്നെ ശേഖരിച്ച് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതോടെ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞു.കൂടാതെ, http://trend.kerala.gov.in/ സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ ഒരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷവും മാറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതായത്, അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൺ ചെയ്യാതെ വരും.

ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് requests, xlwt എന്നീ പൈത്തൺ ലൈബ്രറികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ക്രിപ്റ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നതിനുമുൻപ് ആ ലൈബ്രറികൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം.

import requests, xlwt, time, sys, json, os.path

# Maximum times to try to fetch data when failed.
try_limit = 3
# Delay in seconds
delay = 15

# Not sure if it is required. Just lie it is Chrome browser.
headers = {'user-agent': 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.89 Safari/537.36'}
# Directory to store cache files.
cache_dir = '.cache'
# Create cache directory if not created.
if not os.path.exists(cache_dir):
  os.makedirs(cache_dir)

def get_data(param_data, filenamepart):
  """To get data from site for given parameters."""
  filename = cache_dir + '/' + filenamepart + '.json'
  # If cached file exist for this request then load data from it.
  if os.path.isfile(filename):
    with open(filename) as infile:
      data = json.load(infile)
      return data

  for try_num in range(try_limit):
    try:
      # Delay before issuing HTTP request to avoid load on server.
      time.sleep(delay)

      response = requests.post('http://trend.kerala.gov.in/includes/trend.php', data=param_data, headers=headers)
      if response.status_code == 200:
        data = response.json()
        # Write data to cache file.
        with open(filename, 'w') as outfile:
          json.dump(data, outfile)

        return data
      else:
        print "Failed with", response.status_code
    except:
      # Let user know we are trying again.
      if try_num < (try_limit - 1):
        print "Trying again..."
      pass
  raise Exception('Data could not be feteched for ' + param_data)

def get_district_overview(dist_num, dist_name):
  """To get state wide district data."""
  print "Getting district level overview for", dist_name, "..."
  return get_data({'_p':'sv2', '_d': dist_num}, 'sv2.' + dist_num)

def get_constituency_overview(constituency_num, constituency_name):
  """To get constituency result data."""
  print "Getting instituion level overview for", constituency_name, "..."
  return get_data({'_p':'lv', '_l': constituency_num}, 'lv.' + constituency_num)

if len(sys.argv) < 3:
  print "Please provide spreadsheet and json filenames with extention."
  exit(0)

wb = xlwt.Workbook()

# Add header row to Districts sheet.
districts_sheet = wb.add_sheet('Districts')
districts_sheet.write(0, 0, 'District Number')
districts_sheet.write(0, 1, 'District Name')

# To keep districts data part for JSON output.
districts_data = {}

# Add header row to Constituencies sheet.
constituency_sheet = wb.add_sheet('Constituencies')
constituency_sheet.write(0, 0, 'Constituency District')
constituency_sheet.write(0, 1, 'Constituency Number')
constituency_sheet.write(0, 2, 'Constituency Name')

# To keep constituencies data part for JSON output.
constituency_data = {}

# Add header row to Votes sheet.
votes_sheet = wb.add_sheet('Votes')
votes_sheet.write(0, 0, 'Constituency Number')
votes_sheet.write(0, 1, 'Order Number')
votes_sheet.write(0, 2, 'Candidate')
votes_sheet.write(0, 3, 'Party')
votes_sheet.write(0, 4, 'Votes')
votes_sheet.write(0, 5, 'Position')
votes_sheet.write(0, 6, 'Group')

# To keep votes data part for JSON output.
votes_data = []

print "Getting districts overivew data..."
overview = get_data({'_p':'sv1', '_l': 'trend'}, 'sv1.trend')

# Row number to start putting data in each sheet.
district_row = 1
constituency_row = 1
votes_row = 1

for item in overview['payload']:
  districts_sheet.write(district_row, 0, item[0])
  districts_sheet.write(district_row, 1, item[1])
  districts_data[item[0]] = {
    'num': item[0],
    'name': item[1],
  }
  district_row += 1

  district_overview = get_district_overview(item[0], item[1])

  wards = {}
  for constituency in district_overview['payload']:
    district_num, constituency_num, constituency_name, _, _, _, _, _, _, _, _, _= constituency
    if not constituency_num in wards:
      wards[constituency_num] = constituency_name
      constituency_sheet.write(constituency_row, 0, district_num)
      constituency_sheet.write(constituency_row, 1, constituency_num)
      constituency_sheet.write(constituency_row, 2, constituency_name)
      constituency_data[constituency_num] = {
        'district_num': district_num,
        'num': constituency_num,
        'name': constituency_name
      }
      constituency_row += 1

      result = get_constituency_overview(constituency_num, constituency_name)

      for lac in result['list']:
        order_num, candidate, party, votes, position, group = lac
        votes_sheet.write(votes_row, 0, constituency_num)
        votes_sheet.write(votes_row, 1, order_num)
        votes_sheet.write(votes_row, 2, candidate)
        votes_sheet.write(votes_row, 3, party)
        votes_sheet.write(votes_row, 4, votes)
        votes_sheet.write(votes_row, 5, position)
        votes_sheet.write(votes_row, 6, group)
        votes_data.append({
          'constituency_num': constituency_num,
          'order_num': order_num,
          'candidate': candidate,
          'party': party,
          'votes': votes,
          'position': position,
          'group': group
        })
        votes_row += 1

# Write data to JSON file.
with open(sys.argv[2], 'w') as outfile:
  json.dump({'districts': districts_data, 'constituencies': constituency_data, 'votes': votes_data}, outfile)

# Write data to spreadsheet file.
wb.save(sys.argv[1])

kerala-ae-2016.py എന്നാണ് ഫയൽനാമമെങ്കിൽ, ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം സ്ക്രിപ്റ്റ് റൺ ചെയ്യാം:

python kerala-ae-2016.py kerala-ae-2016-result.xlsx kerala-ae-2016-result.json

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *