കീമാജിക്ക് 2

കീമാജിക്ക് 2.0 ന്റെ പ്രിവ്യൂ പതിപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളായി. വിസ്റ്റ മുതൽ 10 വരെയുള്ള വിൻഡോസുകളിൽ മറ്റ് പോഗ്രാമുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതെ തന്നെ കീമാജിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന മെച്ചമുണ്ട്. കൂടാതെ, മുൻപുള്ളതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി 32 ബിറ്റിനും 64 ബിറ്റിനും ഒരേ കീമാജിക്ക് തന്നെ മതി. മുൻപ് അത് സാധ്യമല്ലായിരുന്നു.

2016 കേരള അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം ശേഖരിക്കാനുപയോഗിച്ച പൈത്തൺ സ്ക്രിപ്റ്റ്

കഴിഞ്ഞ “2016 ലെ കേരള അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം” എന്ന പോസ്റ്റിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ശേഖരിക്കാനുപയോഗിച്ചെന്നു സൂചിപ്പിച്ച പൈത്തൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇവിടെ നൽകുന്നു. http://trend.kerala.gov.in/ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നുമാണ് ഇത് ഫലം ശേഖരിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഡാറ്റ ഫയലുകൾ ഇതിനകം തന്നെ ശേഖരിച്ച് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതോടെ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞു.കൂടാതെ, http://trend.kerala.gov.in/ സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ ഒരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷവും മാറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതായത്, അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൺ ചെയ്യാതെ വരും.

Switched to Stagen, a Static Site Generator

I had switched to use Jekyll to publish this site and my blog around few months back. I was having the feeling that the Jekyll is having certain limitations that make some jobs hard. Following are the main limitation I felt with Jekyll Template is lacking inheritance feature Posts cannot be arranged within sub directories.… Continue reading Switched to Stagen, a Static Site Generator

Use RawTherapee for Nikon D5300

RawTherapee is a wonderful image processing software with very good user interface. It is very useful tool for converting RAW image files produced by DSLR cameras to JPEG format. It allows us to apply a lot of fine adjustments to a RAW image and convert to JPEG, PNG or TIFF. I prefer to take images… Continue reading Use RawTherapee for Nikon D5300

Switched to Jekyll

I switched to Jekyll from WordPress for this blog and my website. Why? I was mainly seeking simplicity in blogging. When using WordPress, I have to manage its running, updates, etc, and most of them were not necessary as my sites were not using much features of WordPress other than publishing of posts. Jekyll has… Continue reading Switched to Jekyll

ഉബുണ്ടു 14.04 ട്രസ്റ്റി താഹ്ർ

ഉബുണ്ടു 14.04 ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. ഒരു പൂർണ്ണമായ വിശകലനത്തിന് മുതിരുന്നില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കുറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സ്ഥിരമായി ലിനക്സിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ് ഉബുണ്ടു ഉപയോഗം. മറ്റുള്ള വിതരണങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്നൊക്കെ ഇടക്ക് തോന്നാറുണ്ടെങ്കിലും ഉബുണ്ടു വിട്ടുപിടിക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇടക്ക് കുറച്ച്കാലം ഡെബിയൻ 7 ഉപയോഗിച്ചു, അത്ര തൃപ്തിതോന്നിയില്ല. പ്രധാനമായും ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കുള്ള സപ്പോർട്ടിന്റെ അഭാവമാണ് കാരണം.

അംഹാറിക്ക് ഭാഷ

അംഹാറിക്ക് ഭാഷ എഴുതാനുള്ള പിന്തുണ നാരായത്തിൽ ചേർക്കുന്നതാരംഭിച്ചു. നാരായം പിന്തുണക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആഫ്രിക്കൻ ഭാഷയാണ് അംഹാറിക്ക്. യൂണികോഡിൽ 560 കോഡ് പോയിന്റുകൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എത്യോപ്യൻ ലിപിയിലാണ് അംഹാറിക്ക് എഴുതുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ലിപികളിൽ നിന്നുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി വ്യഞ്ജനങ്ങൾ സ്വരങ്ങളുമായി ചേരുന്ന ഒരോ രൂപത്തിനും പ്രത്യേകം കോഡ് പോയിന്റുകളുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ എത്യോപ്യൻ ലിപിയുടെ യൂണികോഡ് പട്ടിക വലുതാണ്. സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളവയ്ക്കായി 384 കോഡ് പോയിന്റുകൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതുകൂടാതെ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള 176 കോഡ് പോയിന്റുകൾ കൂടി നീക്കിവയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.